• İŞE GİRİŞ RAPORU


  İşe Giriş Raporu

  İşe Giriş Raporu Ve Muayeneleri

  OSGB işe giriş sağlık raporu ve muayeneleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG– Katip sözleşmesi olan iş yeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan iş yeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.

  OSGB İş yeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki mazuriyetleri belirler ve iş yeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

  İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

   İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN ALINIR?

  Gerek işe girişlerde işçi özlük dosyasının olmazsa olmazı olarak, gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporu için nereden alınacak sorusunun cevabı oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. Bunun yanı sıra, raporun maliyetleri kim tarafından karşılanmalı? Az tehlikeli ve 50’ den az çalışanı olan işyerleri için çalışanlar raporlarını nereden almalı?  gibi sorular, çoğu işveren ve çalışan için cevaplanamaz hale gelmiştir.

  İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporunun hangi hallerde alınması ve periyodik verilmesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesinde açıklanmaktadır.

  YASAL DAYANAK: 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Sağlık gözetimi

  MADDE 15 – (1) İşveren;

  1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  1) İşe girişlerinde.

  2) İş değişikliğinde.

  3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

  4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)

  (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

  (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

  (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

  İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU NASIL DOLDURULUR?

  İşe Giriş / Periyodik Muayene Forumu’nda İşyeriyle ilgili İşyerinin Ünvanı, SGK Sicil Numarası, Adres gibi bilgiler yer almakta. İşçi için İşçinin Adı Soyadı, TC Numarası, Doğum Tarihi, Adres gibi kişisel bilgilerin yanında fotoğraf ve “İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.” Şeklinde beyan kutusu ve kutunun içerisine kendi adını ve soyadını yazarak imzalayacağı yer bulunmaktadır.

  İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun diğer kısmında “Tıbbi Anamnez şeklinde hazırlanmıştır. Örneğin, Hastanede yattınız mı? Ameliyat geçirdiniz mi? İş kazası geçirdiniz mi? Meslek Hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik ve muayeneye tabi tutuldunuz mu? Maluliyet aldınız mı? Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? Alkol alıyor musunuz? Gibi evet hayır ile cevaplanacak sorular yer almaktadır.

  Tıbbi Anamnezden sonra gelen “Fizik Muayene Sonuçları” kısmıdır. Burada duyu organları, solunum, sindirim, kardiyovasküler sistem, Kas-İskelet sistemi vb. gibi fiziki muayene sonuçlarının değerlendirildiği bölümdür.

  İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun son sayfasında, “Laboratuvar Bulguları” ve “Kanaat ve Sonuç” kısmı yer almaktadır. Burada en önemli kısım kanaat ve sonucu etkileyen ve işe uygunluğu konusunda veri alınacak yer laboratuvar bulgularıdır. Laboratuvar bulgularında işin niteliği ve meslek hastalığı risklerine karşı birtakım test ve tahliller yer almaktadır. Odyometri (işitme testi), Solunum Fonksiyon TestiKan ve İdrar testleri, Radyolojik analizlergibi laboratuvar bulgularıyla birlikte Kanaat ve Sonuç kısmı değerlendirilir. İşe Giriş Sağlık raporu çalışamaz veya çalışabilir ya da ileri tetkik sonuçlarına göre tekrar değerlendirilmeli olarak sonuçlanabilir. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerde yapılabilir, verilen kararlar kesindir.

  İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu işyeri hekiminden alınır. Ancak, laboratuvar tahlilleri Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan işyerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP” siteminde kayıtlı işyeri hekiminden alınır.

  10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

  Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;

  “MADDE 16- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmiştir.

  Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

  Gece çalışabilir sağlık raporu için gece çalışma süresinin saat aralığını mevzuata göre irdelemek gerekir. Gece çalışma saati en geç saat 20.00’den başlamak kaydıyla en erken sabah saat 06.00’ya kadar en fazla 11 saat süren saat aralığıdır.

  Normal çalışma süresinin yarısından çoğu saat 20:00 ile 06:00 gece dönemine rast gelmesi gece çalışması olarak sayılır. Gece çalışmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili bazı Yönetmelikler, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. İşveren, gece döneminde çalışacak işçileri gece vardiyasında ya da postasında çalıştırmadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre “4857 sayılı İş Kanunu m. 76 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.30” çıkarılan Yönetmeliklerin hükümlerinde “gece çalışmasına uygunluk raporu” düzenlemesi yapılmıştır.

  Gece çalışabilir sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamaktadır. Gece çalışabilir sağlık raporu hakkında birçok sorunun net cevabı mevzuatta tam olarak yer almamaktadır.

  “Gece çalışabilir sağlık raporu nasıl alınır? Gece çalışabilir raporu nasıl verilir, Gece çalışabilir raporu nasıl alınır, Gece çalışabilir raporu nereden alınır, Gece çalışabilir raporu örneği, Gece vardiyasında çalışabilir raporu, Gece çalışması sağlık raporu örneği, Gece çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu ile ilgili aramalar, Gece vardiyası sağlık raporu”

  Ancak işyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramasında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için ek laboratuvar tetkikleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna “Gece Çalışabilir“ ibaresini de yazarak sağlık raporunu verir. Verilen bu işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu aynı zamanda Gece Çalışabilir Sağlık Raporu’ nunda yerine geçer. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi mevzuatta Gece çalışabilir sağlık raporu için düzenlenmiş bir rapor formu bulunmamaktadır.

  Kurumumuz aracılığıyla 6331 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında;

  Tüm sektörleri ilgilendiren Ağır İş Sağlık Raporu ;

  Kapsam;

  • Ön Arka Akciğer Grafisi
  • Solunum Foksiyon Testi (SFT)
  • Odiometri (ODİO)
  • Tam Kan Sayımı
  • Tam İdrar Tetkiki
  • Ağır İş Sağlık Raporu

  Sektörlere Göre İlave Testler;

  Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren Portör Raporu + Sağlık Raporu verilmektedir.

  Portör Taramasında Kapsamında;

  • A/P AKCİĞER GRAFİSİ
  • Burun, Boğaz Kültürü
  • Gaita Kültürü
  • Gaita Mikroskopisi
  • İşe Giriş Sağlık Raporu

  Firmaların isteğine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeşitli tetkikler.

  Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu,

  Çeşitli iş kolları için muhtelif tetkik ve raporlar yapılmaktadır.

  Hefi Saglık Hizmetleri işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu konusunda hizmetinizdedir. İşyeri Hekimlerimiz işe giriş ve periyodik muayenelerinde mesleki sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.


Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. Taşkıran İş Merkezi No:2/6 Kat:3 Bahçelievler/İstanbul
0212 442 65 00
info@hefisaglik.com
www.hefisaglik.com ©
X